nails

Opleidingsreglement

Opleidingsreglement MF Academy Delft.
Algemene Voorwaarden Cursussen.

Overeenkomst

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen u als cursist en MF Academy als Opleidingsinstituut voor

de duur van de opleiding waarvoor u zich als cursist heeft ingeschreven.

Inschrijving geschiedt door aanmelding per email, Telefonisch, aan de balie of via Facebook via de

website www.mfacademy.nl of via het inschrijfformulier.

Door de inschrijving verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden

De cursist heeft recht op 14 dagen bedenktijd.

Lesdagen

Alle lessen starten om 9.30 uur en eindigen om 16.00 uur met 45 min. lunchpauze, tenzij anders is aangegeven.

De cursist dient 15 minuten voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn. Deze tijd is bedoeld om de tafel in te richten en om een kopje koffie te nuttigen. Indien het niet mogelijk is om op tijd aanwezig te zijn (door bv. een ongeluk onderweg of file) dan dient u dit telefonisch door te geven.

Het is tot 10.30 uur toegestaan het cursuslokaal te betreden en deel te nemen aan de cursus. Na 10.30 uur is het niet meer mogelijk om de cursus op de betreffende dag te volgen. U kunt dan een nieuwe afspraak maken om de cursus in te halen.

Inhalen van de cursussen

De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen. Het is mogelijk om 1 les kosteloos te verzetten. Bij meer dan 1 verschoven lesdag wordt bij elke volgende verschuiving een bedrag van € 99,00 kosten berekend.

Lesgeld

4.a. Om verzekerd te zijn van deelname aan de opleiding, dient u zich schriftelijk aan te melden en een aanbetaling te voldoen.

De aanbetaling bedraagt de helft van het totale bedrag betreffende de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Zonder deze aanbetaling wordt u niet beschouwd als aangemeld en kunt u niet deelnemen aan de opleiding. Na inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

4. b. Het restant van de betaling dient 4 weken voor aanvang van de opleiding in zijn geheel te zijn voldaan.

Annuleren

4.c Ten alle tijden geldt een bedenktijd van 14 dagen vanaf aanmelding. evt. restitutie vindt binnen 7 werkdagen plaats.

Besluit u binnen 14 dagen na inschrijving om de opleiding toch niet te volgen, dan kunt u deze annuleren zonder extra kosten.

Annulering dient schriftelijk of per email te gebeuren.

Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de opleiding/cursus vervalt de aanbetaling.

Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de opleiding/cursus heb je geen recht op restitutie van de cursuskosten. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de verzenddatum van de e-mail.

Bij het boeken van trainingen van externe docenten/ gastdocenten is geen restitutie mogelijk, wel mag iemand anders in uw plaats komen mits vooraf overlegd.

Lespakketten

MF Academy heeft voor diverse modulen lespakketten samengesteld. Deze pakketten bevatten voldoende producten en gereedschappen om tijdens de lessen mee te werken en om thuis mee te oefenen. Alle producten worden in de les toegelicht en gebruikt. De lespakketten ontvangt u, op de 1e lesdag van de opleiding.

Tijdens de opleiding werkt u uitsluitend met uw eigen materialen. U dient uw naslagwerk, pen en papier mee te nemen.

Modellen

U bent zelf verantwoordelijk voor uw modellen. MF Academy kan niet bemiddelen in het vinden van modellen. Mocht uw model afzeggen dan is dit geen reden om de les te annuleren, probeer daarom tijdig een groepje geschikte modellen te vinden zodat u niet onverhoopt zonder model komt te zitten.

Docenten

Docenten van MF Academy zijn ervaren nagelstylisten. Zij krijgen een uitgebreide didactische training.

Alle docenten werken volgens dezelfde methode. Mocht u onverhoopt een andere docent krijgen, dan is de continuïteit van de lesmethode gewaarborgd.

Vooropleiding

Voor onze opleidingen en cursussen is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Voor het beste resultaat is het wel belangrijk dat u de Nederlandse taal beheerst en thuis de praktijk veel oefent.

Examen

MF Academy organiseert 2x per jaar examens.

Certificaat

Voldoet u aan de eisen die aan een beginnende nagelstylist gesteld worden, dan ontvangt u van ons per techniek een deelcertificaat.

Na het behalen van het examen ontvangt u een diploma en een deurschild.

Klachten

In geval van klachten met betrekking tot de opleiding, moeten deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 10 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de directie van MF Academy. MF Academy verplicht zich de klager binnen 10 werkdagen adequaat antwoord te geven.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Klachten worden geregistreerd en bewaard voor een termijn van 2 jaar.

Indien de klager zich niet kan vinden in de uitspraak van de directie, kan klager een beroep indienen bij de magnetic nail academy te Soesterberg. De uitspraak van de magnetic nail academy te Soesterberg is bindend voor beide partijen.

Privacy Persoonsgegevens

MF Academy gebruikt de persoonsgegevens van de cursist uitsluitend voor de correcte uitvoering van het opleidingstraject. MF Academy is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cursist heeft medegedeeld tijdens de opleiding. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cursist is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, MF Academy verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

MF Academy is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cursist heeft meegenomen.

MF Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de MF Academy is uitgegaan van door de cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Alle schade door de cursist aan het gebouw, het meubilair, etc. toegebracht, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden hersteld.

De cursist is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en eigendommen van derden.

Beschadiging en diefstal

MF Academy heeft het recht van de cursist een schadevergoeding te eisen indien de cursist meubilair, apparatuur, producten of dergelijke in/aan het pand beschadigt.

MF Academy meldt diefstal altijd bij de politie.

Aanvullende bepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in alle gevallen waarin onduidelijkheid bestaat omtrent de uitvoering van dit reglement, beslist de directie van MF Academy.