nails

Algemene Voorwaarden

Betrokken partijen;

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen MF Academy, en u, ook wanneer die (rechts-) handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met een overeenkomst.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Totstandkoming overeenkomst;

Een overeenkomst met u komt tot stand nadat u in onze winkel of via onze website een of meerdere producten heeft aangekocht of besteld en u van MF Academy een factuur heeft ontvangen.

Offertes en aanbiedingen:

Alle offertes en aanbiedingen van MF Academy zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft tussentijds niet meer beschikbaar is.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Prijzen en aanbiedingen;

Alle prijzen en afbeeldingen zijn vrijblijvend en excl. BTW.
Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden tenzij anders vermeld.
Voor kortingen en aanbiedingen geldt de termijn zoals vermeld in de winkel, de advertentie in vakbladen of op de website.
Aanbiedingen geschieden altijd onder voorbehoud, zolang de voorraad strekt.
MF Academy is gerechtigd om in de periode van bestellen en betalen het product te vervangen als zijn of haar bestelde producten op dat moment zijn uitverkocht, wel overwegende dat dit gebeurt in overleg met de klant.
Drukfouten en/of prijswijzigingen voorbehouden.

Levering;

Levering geschiedt af MF Academy U bent verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de u afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is MF Academy gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de u.
MF Academy levert alleen binnen Nederland.
MF Academy. blijft eigenaar van de geleverde goederen, totdat alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen incl. kosten volledig zijn voldaan.

Betalingsmethoden;

MF Academy heeft de volgende betalingsmogelijkheden;
In onze winkel kunt u contant betalen of pinnen.
Als u een bestelling plaatst via onze webwinkel kunt u betalen middels iDEAl.

Overmacht;

MF Academy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de U indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MF Academy. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MF Academy niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Levertijden;

Bestellingen die op maandag ,dinsdag ,donderdag of vrijdag voor 14.00 uur worden geplaatst worden de volgende dag bezorgd.

Bestellingen die op woensdag worden geplaatst worden op vrijdag bezorgd.
Bestelling die in het weekend worden geplaatst worden op dinsdag bezorgd.

Desondanks kan MF Academy niet verantwoordelijk gehouden worden voor te late c.q. vertraagde bestelling.

Verzendmethoden;

Voor het verzenden van uw producten maken wij gebruik van de diensten van TNT-post.
Bij een bestelbedrag tot € 100,00 excl. Btw zijn de verzendkosten € 6,95 iexcl BTW
Bij een bestelbedrag vanaf € 100.00 excl. Btw betaalt u GEEN verzendkosten.

Aansprakelijkheid;

MF Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MF Academy. is uitgegaan van door of namens de u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
MF Academy is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
MF Academy is niet verantwoordelijk voor de op deze website getoonde producten, de productinformatie, de prijzen en schade of vermissing tijdens het transport. De productaansprakelijkheid van MF Academy voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
De totale aansprakelijkheid van MF Academy wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de over-eenkomst is beperkt tot vergoeding van het directe product tot het bedrag dat u voor het product heeft betaald.
Speciaal bestelde artikelen kunnen niet worden geretourneerd.
Voor het overige rust op MF Academy geen aansprakelijkheid voor welke schadevergoeding dan ook. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van MF Academy dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

Garantie en retouneren:

MF Academy zorgt bij het versturen van de door haar geleverde goederen voor een zodanige verpakking dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de goederen in goede, dus onbeschadigde staat worden ontvangen. MF Academy stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele breuk tijdens transport. Indien sprake is van breuk als gevolg van een beschadigde verpakking, dan is slechts sprake van vergoeding indien ontvanger reeds bij ontvangst de transporteur informeert van de geconstateerde beschadiging aan de verpakking en daartoe van de transporteur een schriftelijke bevestiging ontvangt en na constatering van de breuk de beschadigde verpakking, een afschrift van de bevestiging van de transporteur alsmede de beschadigde goederen als bewijsmateriaal toezendt aan MF Academy.

Indien om welde reden dan ook de kwaliteit van de geleverde goederen, niet zijnde elektrische apparatuur of daaraan gerelateerde apparatuur, niet voldoende blijkt, dient ontvanger dit binnen één week na ontvangst aan MF Academy te melden en op verzoek van MF Academy de desbetreffende goederen aan MF Academy te retourneren. De verzendkosten voor retourneringen zijn altijd voor rekening van de koper. Indien MF Academy constateert dat de kwaliteit inderdaad onvoldoende is, zal MF Academy deze goederen vervangen dan wel de waarde van deze goederen crediteren.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)